Edmunds Plūmīte
Valdes priekšsēdētājs


Efektivitāte ir daudzslāņains un subjektīvs jēdziens. Tā ietver sevī daudz vairāk par finanšu rādītājiem un pieprasa pamatīgu iedziļināšanos, jo ikviena uzņēmuma situācija ir unikāla. Tikai katrs vadītājs pats var vislabāk izjust un noteikt, ko, kā un cik bieži mērīt, lai iegūtu rezultātu, kas visprecīzāk raksturos konkrēto uzņēmumu un objektīvi norādīs gan uz stiprajām pusēm, gan trūkumiem, ko nepieciešams novērst. Lai iegūtu pilnvērtīgu uzņēmuma efektivitātes novērtējumu, iesaku tajā iekļaut un rūpīgi apsvērt visus desmit turpinājumā minētos faktorus.

Stratēģija


 • Vai Jūsu uzņēmumā arī zemāka līmeņa darbinieki apzinās savu lomu uzņēmuma kopējās stratēģijas īstenošanā?
 • Vai Jūsu darbinieki zina, cik tuvu vai tālu Jūsu uzņēmums ir līdz stratēģisko mērķu sasniegšanai?
 • Vai Jūsu uzņēmuma stratēģiskie uzstādījumi un mērķi tiek atspoguļoti uzņēmuma apmaksas sistēmā?
Uzņēmuma stratēģija ir labs pamats tā veiksmīgai darbībai. Tomēr ikvienam vadītājam būtu kritiski jāizvērtē, vai darbinieki arī ārpus vadības līmeņa šo stratēģiju izprot vienlīdz labi un jūtas līdzatbildīgi tās īstenošanā. Ikviena stratēģija un ilgtermiņa mērķu izvirzīšana dos daudz labāku rezultātu, ja par tiem komunicēs visos uzņēmuma līmeņos un to izpildei ikdienā varēs sekot līdzi ne tikai vadītāji, bet arī paši darbinieki. Stratēģija var nebūt perfekti izstrādāta, bet, ja to izcili pārvaldīsiet, rezultāti būs!

Vadība


 • Vai uzņēmums Jūsu vadībā ir spējis attīstīties un sasniegt uzstādītos mērķus?
 • Vai Jūs kā vadītājs esat informēts par to, kāda ir faktiskā situācija uzņēmumā un ar kādām problēmām Jūsu uzņēmums šobrīd saskaras?
 • Vai Jūs esat savas komandas līderis un komanda Jums uzticas?
Viens no uzņēmuma vadības uzdevumiem ir arī izvēlēties un sakomplektēt uzņēmuma iekšējajai kultūrai, vērtībām un uzstādītajai stratēģijai pēc iespējas atbilstošāku komandu. Tomēr visvairāk jāraugās, lai potenciālā darbinieka īpašības precīzi atbilstu kompetencēm, kas nepieciešamas konkrēto darba pienākumu vai procesu izpildei. Būtiski ir arī regulāri pārliecināties par to, ka atbildība un uzdevumi tiek deleģēti tālāk komandas iekšienē un darbiniekiem tiek nodrošināts vajadzīgais vadības atbalsts pienākumu veikšanai.

Darbinieki


 • Vai Jūsu darbinieki regulāri nāk pie Jums ar priekšlikumiem darba ikdienas uzlabošanai, un vai Jūs tos arī uzklausāt un palīdzat ieviest?
 • Vai Jūs kā vadītājs atbalstāt un veicināt darbinieku profesionālo attīstību un motivējat komandu arī personīgajai izaugsmei?
 • Vai Jūsu darbinieki jūtas līdzatbildīgi par uzņēmuma nākotni un ir lepni par iespēju strādāt pie Jums?
Ikviens uzņēmums ir tik spēcīgs, cik tāda ir uzņēmuma komanda – darbinieki. Tomēr ir jāatceras, ka ietekmēt darbinieku izvēli – strādāt ar 60 vai 120% atdevi - ar spēku nevar. Tomēr var un vajag darbiniekus atbilstoši motivēt un kultivēt gan komandas, gan ikviena darbinieka entuziasmu par uzņēmuma labā paveikto. Regulāri pievēršot uzmanību komandas iekšējam klimatam un noskaņojumam, iespējams savlaicīgi pamanīt un vērst par labu dažādas nianses un varbūt pat novērst neapmierinātību, pirms tā atspoguļojas uzņēmuma finanšu rādītājos.

Iekšējie uzņēmuma standarti


 • Vai Jūsu darbinieki spēj patstāvīgi nodrošināt vajadzīgos rezultātus arī vadības prombūtnes laikā?
 • Vai Jūsu uzņēmumā jauns vai rotējošs darbinieks spēj pietiekami ātrā laikā pilnvērtīgi iekļauties jaunajā darba ritmā, nodrošinot ikviena darbinieka aizvietojamību nepieciešamības gadījumā?
 • Vai, salīdzinot ar konkurentiem, Jūsu uzņēmums ir pietiekami elastīgs un gatavs ātri īstenot jebkādas pārmaiņas?
Darbinieki var kvalitatīvi pildīt pienākumus, ja visiem ir vienlīdz skaidras galvenās vadlīnijas par uzņēmuma iekšējiem standartiem un procesiem, kas rada zināmu kārtību un visiem atvieglo ikdienas darbu. Neatkarīgi no tā, vai tiek izmantotas elektroniski aizpildāmas formas, procedūras vai procesu kartes, galvenais ir panākt, ka darbinieki tās pārzina, iegūst priekšstatu par dažādu procesu mijiedarbību un prot šo informāciju pielietot gan risinot problemātiskas situācijas, gan veicot ikdienas darba pienākumus.

Izmaiņu vadība


 • Vai Jūsu darbinieki izrāda pretestību vai neapmierinātību, kas saistīta ar izmaiņu ieviešanu?
 • Vai izmaiņu ieviešana ir regulārs un dabisks process Jūsu uzņēmumā?
 • Vai Jūsu uzņēmuma izmaiņu vadības process ir kontrolēts un pārvaldīts tā, lai Jūs spētu realizēt jaunu ideju pēc iespējas īsākā laikā?
Mūsdienu globālās konkurences apstākļos, spēja pielāgoties un mobilizēt resursus dažādām izmaiņām un tās pēc iespējas ātrāk ieviest bieži vien nosaka to, kurš uzņēmums strādās ar peļņu un kurš nē. Liela loma jebkuru izmaiņu ieviešanā ir darbinieku atsaucībai vai, gluži otrādi, pretestībai šādām izmaiņām.

Klienti


 • Vai Jūsu uzņēmumam izdodas veidot ilgtermiņa attiecības ar klientiem un nodrošināt to, ka klienti pie Jums atgriežas regulāri?
 • Vai Jūsu uzņēmums spētu nodrošināt stabilu darbību arī tad, ja Jūsu lielākais klients pēkšņi pārtrauktu sadarbību?
 • Vai Jūsu klienti stāsta citiem par Jūsu savstarpējo sadarbību un rekomendē Jūs?
Entuziasma pārpilni darbinieki, kuri lieliski pārzina uzņēma iekšējos procesus un kārtību, iepriecinās ikvienu klientu. Tomēr ir vērts ieguldīt pūles, lai klientus padarītu ne tikai apmierinātus, bet arī lojālus uzņēmumam / zīmolam. Apmierināts klients iegādāsies uzņēmuma produktus vai izmantos pakalpojumus regulāri, tomēr, ja klients būs arī lojāls, tad pavisam drīz viņa piemēram sekos gan viņa ģimenes locekļi, gan draugi un paziņas.

Piegādātāji


 • Vai Jūs apmierina Jūsu uzņēmuma piegādātāju sadarbības principi un nosacījumi?
 • Vai Jūsu uzņēmuma piegādātāji ir atsaucīgi un elastīgi nestandarta situācijās?
 • Vai Jūsu piegādātāji izrāda interesi un iesaistās Jūsu uzņēmuma produktu vai pakalpojumu attīstības un inovāciju projektos, kā arī sniedz atbalstu to īstenošanā?
Lai klienti būtu apmierināti, būtiska loma ir arī piegādātājiem. Vienmēr rūpīgi nepieciešams izvērtēt vai piegādātāju standarti un principi sakrīt ar tiem, kādus paši vēlaties nodrošināt saviem klientiem. Ikdienā kontrolējot savus piegādātājus un to, cik bieži viņi izpilda vai neizpilda savus solījumus, iegūstiet ne tikai augstākus apmierinātības rādītājus, bet arī celsiet sava uzņēmuma vērtību darbinieku un piegādātāju acīs.

Iekšējā komunikācijas aprite


 • Vai Jūsu uzņēmumā iespējams ātri apziņot visus darbiniekus par ikdienišķām izmaiņām un nodrošināt to, ka tās tiek īstenotas?
 • Vai visos Jūsu uzņēmuma līmeņos iespējams ātri saņemt atgriezenisko saiti par jebkuru ikdienišķu izmaiņu radītām problēmām?
 • Vai Jūsu uzņēmumā jebkuri problēmu pieteikumi tiek strukturēti un risināti atbilstoši uzņēmuma biznesa procesu prioritātēm?
Ikvienā uzņēmumā ir svarīgi nodrošināt draudzīgu un atvērtu vidu gan horizontālai, gan vertikālai komunikācijai. Uzmanība ir jāpievērš ne tikai tam, cik ātri iespējams informēt darbiniekus un iegūt no tiem nepieciešamo atgriezenisko saiti, bet arī - kāda ir komunikācijas kvalitāte. Ja starp darbiniekiem un uzņēmuma vadību nevalda savstarpēja uzticēšanās, darbinieku atklātu un patiesu viedokli var nākties dzirdēt reti.Jo sasniedzamāka un atvērtāka būs uzņēmuma vadība, jo vairāk iespēju būs uzņēmumam pilnveidoties un savlaicīgi novērst dažādus šķēršļus veiksmīgai darbībai.

Informācijas sistēmas


 • Vai Jūsu darbiniekiem ir pastāvīgi pieejami reālā laika dati un informācija darba pienākumu veikšanai?
 • Vai Jūsu uzņēmuma informācijas sistēmas atbalsta biznesa procesu norisi uzņēmumā?
 • Vai Jūsu uzņēmuma informācijas sistēmu uzbūve ir pietiekami elastīga, lai varētu nodrošināt to ātru pielāgošanu nepieciešamības gadījumā?
Dažāda veida informācijas sistēmas ik dienu atvieglo mūsu darba ikdienu, tomēr bieži vien vajadzīgie dati par faktisko situāciju uzņēmumā nav pieejami brīdī, kad jāpieņem svarīgi lēmumi. Pie tam, jo vairāk dažādu sistēmu, jo vairāk uzmanības jāpievērš arī tam, cik ātri iespējams atjaunot šo sistēmu funkcionalitāti incidentu gadījumā, lai uzņēmuma dīkstāve būtu pēc iespējas minimāla. Jo vienkāršākas un elastīgākas būs informācijas sistēmas, jo veiksmīgāk spēsiet izmantot jebkuras pārmaiņas uzņēmuma konkurētspējas stiprināšanai.

Kvalitāte


 • Vai Jūsu uzņēmumā tiek bieži saņemtas sūdzības no klientiem par nekvalitatīvu produktu / pakalpojumu?
 • Vai Jūsu uzņēmumā darbojas kvalitātes pārvaldības sistēma, kas paredz pastāvīgu darbu pie kvalitātes uzlabošanas?
 • Vai Jūsu uzņēmumā ir izstrādāta sistēma, kā darbinieki var kontrolēt cits cita darba kvalitāti un rezultātu un ziņot par neatbilstībām?
Nemainīgas produktu vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana mainīgos biznesa apstākļos ir izaicinājums ikvienam uzņēmumam. Kļūdīties var ikviens, arī visdārgākā tehnika mēdz apstāties. Tomēr, konstatējot kvalitātes problēmas, ir būtiski novērst to cēloņus un ieviest atbilstošas korekcijas, lai nepieļautu kļūdu atkārtošanos. Vislabāko rezultātu, protams, iespējams iegūt pastāvīgi strādājot pie produktu vai pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, negaidot to brīdi, kad problēma tiks konstatēta.