Līga Kreicberga-Avotiņa
Biznesa risinājumu nodaļas vadītāja

Izmaksu vadība ir nozīmīgs biznesa process, ar kura palīdzību tiek plānotas un kontrolētas uzņēmuma tiešās un netiešās izmaksas, pakārtojot tās uzņēmuma procesiem, gala produktiem un stratēģijai. Uz aktivitātēm balstīta izmaksu aprēķina metode (ABC - Activity Based Costing) palīdz izprast Jūsu uzņēmuma reālo izmaksu struktūru, atrast izmaksu samazināšanas iespējas, palīdz uzlabot biznesa ienesīgumu, procesu efektivitāti un pieņemt pareizus stratēģiskos lēmumus. Nodrošina izmaksu analīzi un sadalījumu pa produktu grupām, klientiem, darbiniekiem vai piegādātājiem pēc veiktajām aktivitātēm. Tas ir ļoti efektīvs rīks uzņēmuma izmaksu optimizācijas lēmumu pieņemšanai.Jūsu ieguvumi, pielietojot ABC izmaksu analīzi:

 • Precīzāks netiešo izmaksu sadalījums un pašizmaksas aprēķins;
 • Plašākas iespējas analizēt pakalpojumu un produktu efektivitāti;
 • Iespējas analizēt izmaksas ne tikai par pakalpojumiem un produktiem, bet arī par citiem objektiem;
 • Palīdz pieņemt lēmumus par cenu politiku, biznesa virzieniem, procesu optimizāciju vai to aizvietošanu ar ārpakalpojumiem;
 • Pilnīga informācija par izmaksām dod Jums kontroli par ienākumiem.

cost_perform


CostPerform ir specializēts rīks izmaksu vadībai - ABC modeļu veidošanai un kontrolei. Izmantojot labāko no ABC metodoloģijas, vienlaikus piedāvā efektīvāku pieeju, kuras mērķis ir sniegt vadītājiem vienkārši izprotamu un jēgpilnu informāciju lēmumu pieņemšanai. Sniedz iespēju modelēt biznesa norisi un tā dažādos procesus - gan tiešos biznesa procesus, gan atbalstošos un uzturošos procesus - neatkarīgi no to sarežģītības.

 

Izvēloties CostPerform izmaksu vadībai, Jūs iegūsiet rīku, kas:

 • ir gudrākais un funkcionāli bagātākais no tirgū pieejamiem rīkiem, jo izstrādāts balstoties uz teoriju un pieredzi;
 • ir atvērts dažādiem datu avotiem, ērts datu eksports un imports;
 • ir lietotājiem draudzīgs;
 • ir ar iebūvētu datu validāciju, kas palīdz novērst kļūdas;
 • to var atļauties pat vidēja lieluma ražotājs, jo rīka ieviešana vienmēr atmaksājas;
 • ir praksē pierādīts, jo to ikdienā lieto medicīnas, ražošanas, banku, vairumtirdzniecības, loģistikas, apdrošināšanas, izglītības u.c. jomās visā pasaulē.


To izmanto:

standarta ABC modeļu veidošanai stratēģiskai budžeta plānošanai pārslodzes un nepietiekamas noslodzes modelēšanai risku modelēšanai un vadīšanai ražošanas un uzkrājumu plānošanai izmaiņu vadībai uz realizāciju laikā balstītai ABC modelēšanai

  


ABC modeļu veidošana 

Neierobežots objektu līmeņu skaits nodrošina ērtu un precīzu biznesa norises un dažādu procesu modelēšanu gan tiešos biznesa procesus, gan atbalstošos un uzturošos procesus, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.

Precīza izmaksu sadale

Vienkārša un pārskatāma. Dažādi pielāgojami datu skati nodrošina iespēju izsekot izmaksu plūsmu visos uzņēmuma modeļu līmeņos, un iegūt vizuālu priekšstatu un skaidru izpratni, kā patiesībā tiek tērēti resursi un kā rodas izmaksas. Atbalsta arī uz laiku balstītu izmaksu aprēķināšanas metodes (Time-driven ABC) pielietošanu un nodrošina iespēju lietotājam izstrādāt savu specifisku izmaksu kalkulēšanas metodi.

Budžeta plānošana

Nodrošina daudz precīzāku uz uzņēmuma notiekošajiem procesiem, resursiem un rezultātiem balstītu stratēģisku budžeta plānošanu.


Attīstības scenāriju modelēšana

Sniedz iespēju izveidot neskaitāmus scenārijus, apspēlējot dažādus modeļus, un novērtēt veikto izmaiņu ietekmi uz vairākiem rādītājiem, nodrošina atbalstu lēmumu pieņemšanā par nepieciešamajiem uzlabojumiem vai plānojot nākotnes attīstību.


Atskaišu veidošana

Ērtas un plašas automātisko atskaišu veidošanas iespējas, nodrošina nepieciešamo datu ērtu filtrēšanu un analīzi pa periodiem vai vienībām, kā arī rezultātu koplietošanu ar citiem lietotājiem.


Grafiska datu un resursu analīze

Viegli veidojami priekšskati nodrošina iespēju regulāri aplūkot, kontrolēt un analizēt kā izmaksu un citu rādītāju izmaiņas ietekmēs uzņēmuma resursus, procesus un jaudu. Skaidra izpratne par dažādajiem organizācijā noritošajiem procesiem un to izmaksām ir būtiska, lai spētu efektīvi veikt izmaiņas.