Biznesa pārvaldība

Biznesa pārvaldības pakalpojumu rezultātā atbilstoši uzņēmuma attīstības stratēģijai un mērķiem tiek sakārtoti vadības procesi un ieviesti ērti vadības rīki. Tas palīdz uzņēmumam sasniegt mērķus un attīstīties, savlaicīgi paredzēt un novērst riskus, tādā veidā rūpējoties par biznesa darbības nepārtrauktību.


Uz aktivitātēm balstīta izmaksu vadība

Izmaksu vadība ir nozīmīgs biznesa process, ar kura palīdzību tiek plānotas un kontrolētas uzņēmuma tiešās un netiešās izmaksas, pakārtojot tās uzņēmuma procesiem, gala produktiem un stratēģijai. Uz aktivitātēm balstīta izmaksu aprēķina metode (ABC - Activity Based Costing) palīdz izprast Jūsu uzņēmuma reālo izmaksu struktūru, atrast izmaksu samazināšanas iespējas, palīdz uzlabot biznesa ienesīgumu, procesu efektivitāti un pieņemt pareizus stratēģiskos lēmumus. Nodrošina izmaksu analīzi un sadalījumu pa produktu grupām, klientiem, darbiniekiem vai piegādātājiem pēc veiktajām aktivitātēm. Tas ir ļoti efektīvs rīks uzņēmuma izmaksu optimizācijas lēmumu pieņemšanai.Jūsu ieguvumi, pielietojot ABC izmaksu analīzi:

 • precīzāks netiešo izmaksu sadalījums un pašizmaksas aprēķins;
 • plašākas iespējas analizēt pakalpojumu un produktu efektivitāti;
 • iespējas analizēt izmaksas ne tikai par pakalpojumiem un produktiem, bet arī par citiem objektiem;
 • palīdz pieņemt lēmumus par cenu politiku, biznesa virzieniem, procesu optimizāciju vai to aizvietošanu ar ārpakalpojumiem;
 • pilnīga informācija par izmaksām dod Jums kontroli par ienākumiem.


CostPerform ir specializēts rīks izmaksu vadībai - ABC modeļu veidošanai un kontrolei. Izmantojot labāko no ABC metodoloģijas, vienlaikus piedāvā efektīvāku pieeju, kuras mērķis ir sniegt vadītājiem vienkārši izprotamu un jēgpilnu informāciju lēmumu pieņemšanai. Sniedz iespēju modelēt biznesa norisi un tā dažādos procesus - gan tiešos biznesa procesus, gan atbalstošos un uzturošos procesus - neatkarīgi no to sarežģītības.

 

Izvēloties CostPerform izmaksu vadībai, Jūs iegūsiet rīku, kas:

 • ir gudrākais un funkcionāli bagātākais no tirgū pieejamiem rīkiem, jo izstrādāts balstoties uz teoriju un pieredzi;
 • ir atvērts dažādiem datu avotiem, ērts datu eksports un imports;
 • ir lietotājiem draudzīgs;
 • ir ar iebūvētu datu validāciju, kas palīdz novērst kļūdas;
 • to var atļauties pat vidēja lieluma ražotājs, jo rīka ieviešana vienmēr atmaksājas;
 • ir praksē pierādīts, jo to ikdienā lieto medicīnas, ražošanas, banku, vairumtirdzniecības, loģistikas, apdrošināšanas, izglītības u.c. jomās visā pasaulē.


To izmanto:

standarta ABC modeļu veidošanai stratēģiskai budžeta plānošanai pārslodzes un nepietiekamas noslodzes modelēšanai risku modelēšanai un vadīšanai ražošanas un uzkrājumu plānošanai izmaiņu vadībai uz realizāciju laikā balstītai ABC modelēšanai

  


ABC modeļu veidošana

Neierobežots objektu līmeņu skaits nodrošina ērtu un precīzu biznesa norises un dažādu procesu modelēšanu gan tiešos biznesa procesus, gan atbalstošos un uzturošos procesus, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.

Precīza izmaksu sadale

Vienkārša un pārskatāma. Dažādi pielāgojami datu skati nodrošina iespēju izsekot izmaksu plūsmu visos uzņēmuma modeļu līmeņos, un iegūt vizuālu priekšstatu un skaidru izpratni, kā patiesībā tiek tērēti resursi un kā rodas izmaksas. Atbalsta arī uz laiku balstītu izmaksu aprēķināšanas metodes (Time-driven ABC) pielietošanu un nodrošina iespēju lietotājam izstrādāt savu specifisku izmaksu kalkulēšanas metodi.

Budžeta plānošana

Nodrošina daudz precīzāku uz uzņēmuma notiekošajiem procesiem, resursiem un rezultātiem balstītu stratēģisku budžeta plānošanu.


Attīstības scenāriju modelēšana

Sniedz iespēju izveidot neskaitāmus scenārijus, apspēlējot dažādus modeļus, un novērtēt veikto izmaiņu ietekmi uz vairākiem rādītājiem, nodrošina atbalstu lēmumu pieņemšanā par nepieciešamajiem uzlabojumiem vai plānojot nākotnes attīstību.


Atskaišu veidošana

Ērtas un plašas automātisko atskaišu veidošanas iespējas, nodrošina nepieciešamo datu ērtu filtrēšanu un analīzi pa periodiem vai vienībām, kā arī rezultātu koplietošanu ar citiem lietotājiem.


Grafiska datu un resursu analīze

Viegli veidojami priekšskati nodrošina iespēju regulāri aplūkot, kontrolēt un analizēt kā izmaksu un citu rādītāju izmaiņas ietekmēs uzņēmuma resursus, procesus un jaudu. Skaidra izpratne par dažādajiem organizācijā noritošajiem procesiem un to izmaksām ir būtiska, lai spētu efektīvi veikt izmaiņas.

Biznesa risinājumu atlase un ieviešana

Biznesa procesu uzlabošana sniedz spēcīgu atbalstu konkurētspējas palielināšanai. Ņemot vērā biznesa vajadzības un mērķus, izvērtējam piedāvājumu tirgū un piemeklējam atbilstošāko risinājumu. 


Šīs analīzes laikā ņemam vērā:

 • visu definēto funkciju veikšanas nodrošinājumu;
 • papildus funkcionalitāti un tās nepieciešamību;
 • risinājuma cenu un iztrādātāju cenu politiku;
 • papildus darbu nepieciešamību pie ieviešanas, to izmaksas;
 • uzturēšanas un lietotāju atbalsta politiku, to izmaksas;
 • savietojamību ar esošām sistēmām;
 • atsauksmes un pieredzi par produkta lietošanu no esošajiem klientiem.

Ņemot vērā stratēģiskos mērķus, piedāvājam kompleksus risinājumus šādās jomās:

 • klientu vadība (CRM);
 • organizācijas resursu vadība (ERP);
 • noliktavas vadība;
 • ražošanas plānošana;
 • u.c.
Procesu audits un procesu vadības risinājuma ieviešana

Ieviešot procesu vadības sistēmu, tiek iegūta augstāka uzņēmuma pievienotā vērtība, augstāka darba efektivitāte ar zemākām izmaksām, lielāka kontrole par procesu norisi, vienota un saskaņota informācija u.c. Lai uzlabotu biznesa procesu efektivitāti, ir nepieciešams iegūt skaidru izpratni par pašreizējo procesu norisi un to darbības rezultātiem. Skaidrība par to, „kas ir šobrīd" ir sākums virzībai uz to „kā jābūt” – izprotot procesu pašreizējo statusu, spēsiet ātrāk noteikt, kur nepieciešami uzlabojumi un kā tie vislabāk atbilst organizācijas mērķiem.


Mūsu pakalpojumi ieviešot procesu vadības risinājumu

Veicam procesu vadības risinājumu ieviešanu izmantojot pasaulē atzītus rīkus, nepieciešamības gadījumā palīdzam arī procesu standartu izstrādē un modeļa izveidē:

 • palīdzam procesu standarta un pamata struktūras definēšanā;
 • veicam procesu atklāšanu un modelēšanu;
 • veicam darbinieku apmācību procesa modelēšanā;
 • veicam pielāgošanas darbus procesu vadības rīkā;
 • konsultējam procesu vadības jautājumos;
 • nodrošinam nepieciešamo infrastruktūras atbalstu (servera uzstādīšana, uzturēšana).
Risinājumu un aplikāciju izstrāde nestandarta problēmu gadījumos

Izstrādājam dažādus pielāgotus risinājumus nestandarta problēmu gadījumos un biznesa procesu pilnveidošanai. Ja esošās biznesa sistēmas nespēj nodrošināt visu nepieciešamo funkcionalitāti, varam palīdzēt ieviešot:

 • iekšējas un ārējas web aplikācijas;
 • automatizētas procedūras datu salasīšanai, transformēšanai un sūtīšanai;
 • esošu sistēmu integrācijas, tai skaitā failu saturu apstrāde un integrēšana;
 • API, EDI un Web servisu izmantošana (piemēram, Edisoft, Telema, Box API, Dropbox API, Google Drive API).


Piemēri risinājumiem, ko esam realizējuši:

 • organizācijas iekšēja web aplikācija atskaišu veidošanai un standarta informācijas atspoguļošanai no ERP sistēmas pārskatu veidā;
 • integrācija starp divām vai vairākām sistēmām datu saņemšanai un sūtīšanai ar datu konvertācijas risinājumu;
 • interfeiss barkoda skaneriem noliktavā produktu pieņemšanai, pārvietošanai un pakošanai, integrācija ar ERP sistēmu;
 • dažādu teksta failu transformēšana un datu automatizēta importēšana BI (Business Intelligence) aplikācijā;
 • dažādu pārdošanas, servisa, noliktavas, finanšu u.c. procesu un darba uzdevumu automatizācija, web interfeiss, integrācija ar ERP;
 • darba laika uzskaites sistēma, integrācija ar esošu pieejas kontroles sistēmu, datu eksports priekš algu programmas;
 • preču un pakalpojumu web katalogs datu uzkrāšanai, kārtošanai un papildināšanai;
 • publiskā web lapa labdarības biedrības "NSUS" sociālajam projektam Enģeļa pasts.
Aplikāciju izstrādes projektu vadība

Neatkarīgi no Jūsu uzņēmuma pārstāvētās jomas, pieslēdzamies kā projektu vadītājs un veicam pielāgotu aplikāciju izstrādes uzraudzību un projekta vadību. 


Ja sistēmas ieviešana vai izstrādes projekts ir nonācis grūtības, tiek kavēti termiņi, netiek izpildīti atrunātie nosacījumi, mēs pieslēdzamies jau iesāktam, projektam un palīdzam to novest līdz finišam. Pēcuzturēšanas posmā varam nodrošināt turpmāku sadarbību, veicot izstrādātāja uzdevumu vadību un izpildes kontroli, lai nodrošinātu uzturēšanu saskaņā ar noteiktu darbu un laika grafiku.


Esam kompetenti pārņemt arī vairāku uzņēmuma aplikāciju izstrādi un uzturēšanu, kā arī veikt uzlabošanas darbus:

 • ieviest aplikāciju versiju kontroli un versiju atjaunināšanas procesu;
 • veikt aplikāciju koda standartizāciju un sakārtošanu vai pārstrādi;
 • savstarpēji integrēt vairākas sistēmas un izstrādāt citas papildus funkcionalitātes;
 • veikt sistēmu pārbaudi un kļūdu novēršanu.


Automātiskā procesu atklāšana ar QPR ProcessAnalyzer

QPR ProcessAnalyzer ir rīks procesu analīzei un automatizētai biznesa procesu atklāšanai. Gudrs, ātri uzstādāms un ērti lietojams, tas pēta uzņēmuma operatīvos datus un nekavējoties atrod konkrētus veidus, kā uzlabot biznesa darbību. 


Izmantojot no informācijas sistēmām ievāktus datus par darbinieku, iekārtu vai klientu veiktām aktivitātēm, īsā laikā iespējams iegūt:

 • procesu atspoguļojumu;
 • aktivitātes laikā;
 • procesa soļu izmaksas;
 • procesa variācijas;
 • procesa neatbilstības gadījumus;
 • cēloņu-seku analīzi;
 • datu grupēšana, filtrēšana.


Laika veltīšana biznesa darbību procesu izpētei, ir nepieciešama, neatkarīgi no tā, kā veicas Jūsu uzņēmumam. Kad veicas labi, iespējams, atradīsiet veidus, kā padarīt procesus vēl efektīvākus. Ja neveicas tik labi, kā vajadzētu, pārliecināsieties, kurām darbībām ir javeic izmaiņas.

Stratēģijas vadība

Ar Līdzsvarotās vadības kartes (Balanced Scorecard) metodes un atbilstošu rīku palīdzību, tiek sniegts atbalsts nepieciešamo lēmumu pieņemšanai finanšu, klientu, iekšējo procesu, attīstības un darbinieku perspektīvās. Tā tiek izmantota kā stratēģisks instruments, lai analizētu uzņēmuma darbības atbilstību mērķiem. Viens no grūtākajiem uzdevumiem ir uzņēmuma stratēģiju padarīt reālu, lai tā būtu saistīta ar ikdienas uzdevumiem darbiniekiem un visi būtu savlaicīgi informēti. 

Pielietojot šo metodi, ir iespējams paredzēt, kā attīstīsies uzņēmuma darbība nākotnē.

Robotikas procesu automatizēšana (RPA)

Robotikas procesu automatizēšana (RPA - Robotic Process Automation) ir jauns biznesa procesu automatizācijas veids - platforma, kas programmatūras robotiem ļauj veikt uzdevumus un darbības lietojumprogrammas sistēmās, mijiedarbojoties ar tām tāpat kā cilvēks. Ietaupa cilvēku stundas manuālajos uzdevumos un samazina kļūdu līmeni – atbrīvo laiku pievienotās vērtības radīšanai klientiem un aktivitātēm ieņēmumu paaugstināšanai.


RPA ir kā virtuālais kolēģis, kurš:

 • automatizē vienkāršus uzdevumus un procesus, pamatojoties uz uzstādītajiem kritērijiem;
 • spēj veikt ikdienas uzdevumus, ievērojot īpašu noteikumu kopumu, kur katru darbību var definēt ar “jā” vai “nē”;
 • var strādāt 24/7;
 • nav spējīgs analizēt un pieņemt sarežģītus lēmumus.


Visbiežāk RPA tiek izmantots:

 • datu ievadē - robots iegūst elektroniskus datus un ievada tos citā sistēmā, piemēram, e-pastā saņemts rēķins tiek ievadīts grāmatvedības sistēmā;
 • datu pārbaudē un validācijā – tiek veikta datu pārbaude citos informācijas avotos, pārliecinoties par to atbilstību un pareizību;
 • laika ierobežotos darbos – konkrētos datumos, periodos, piemēram, mēneša atskaišu apstrāde;
 • sistēmu integrācijā – procesos, kur cilvēki strādā dažādās sistēmās un to integrācija netiek veikta.Informācijas tehnoloģijas

Mēs nodrošinām informācijas sistēmu un risinājumu kvalitatīvu ieviešanu, izstrādi, integrāciju un uzturēšanu. Izmantojam jaunāko programmatūru, un darbus veicam atbilstoši augstākajiem standartiem. Nodrošinām, lai uzņēmumu dati vienmēr būtu Jums pieejami un atrastos drošībā. 

Veicam datu rezerves kopiju veidošanu un uzglabāšanu, saskaņā ar klientu prasībām. Esam pārliecināti, ka, pilnveidojot IT un biznesa procesu mijiedarbību uzņēmumā, ir iespējams rast risinājumus jebkuram izvirzītajam uzdevumam.Centralizēta pieteikumu vadības sistēma – HelpDesk

Piedāvājam centralizētu/vienotu pieteikumu vadības sistēmu. Informācijas apmaiņa var tikt veikta kā izmantojot tālruni, tā arī e-pastu. Katram pieteikumam tiek piešķirts unikāls identifikators un klienti tiek informēti par pieteikuma risināšanas gaitu. Pieteikumu vadības sistēmā tiek reģistrēti ne tikai tie jautājumi, kuru atrisināšanas ir Eddi kompetence, bet arī jautājumi, par kuru risināšanu ir atbildīgi klienta sadarbības partneri un citi pakalpojumu sniedzēji.

Pilna servisa IT pārraudzība

Piedāvājam IT uzturēšanas darbus veikt sekojošās daļās:

 • Lietotāju darba staciju pārvaldīšana - visu darbu veikšana, kas sasitīti ar darba stacijām - datortehnikas izvēle un iepirkšana, specifiskas konfigurācijas nodrošināšana, uzturēšana, jaunāko operāciju sistēmu un to atjauninājumu uzstādīšana, un problēmu novēršana.
 • Serveru risinājumu ieviešana un uzturēšana - nodrošinām serveru komplektāciju, pasūtīšanu, uzstādīšanu un konfigurēšanu, kā arī tālāko apkalpošanu. Serveru migrācija un jaunu risinājumu ieviešana.
 • IT risinājumu izstrāde un ieviešana - balstoties uz klienta vēlmēm, piedāvājam izstrādāt specifiskus IT risinājumus. Nodrošinām pieslēgumu vadību starp organizācijas filialēm. Veidojam un uzturam uzņēmuma iekšējo tīklu (bezvadu un kabeļu).
 • Infrastruktūras stratēģijas vadība un plānošana - uzņemamies vadošo lomu, veicot plānošanu un komunikāciju ar klienta pārstavjiem vai saistītajiem uzņēmumiem IT sektorā. Saņemtā informācija tiek komunicēta ar klienta pārstāvjiem, tādējādi tiek nodrošināts, ka tiek pieņemti kompetenti lēmumi IT infrastruktūras pārvaldībā.
IT infrastruktūras attīstības projekti

Jebkuram uzņēmumam, uzsākot darbību, ir grūti prognozēt attīstības tempus. Parsvarā attīstība notiek pēc scenārija – soli pa solim kaut kas tiek piepirkts klāt, uzstādīts, instalēts. Šis scenārijs tiek pieņemts kā vienīgais pareizais, tomēr, augot uzņēmumam, palielinās arī IT saimniecība, krājas tehnoloģijas, kuru iespējas un izlietojumu nepārzinām, programmatūra, kuru sen vairs nelietojam. Līdz pienāk brīdis, kad saprotam – infrastruktūra kļuvusi tik sarežģīta, sadrumstalota un grūti uzturama. Tādos brīžos viss jāsāk no jauna. Pilnu atdevi no IT var sagaidīt tikai tad, kad tās izveidošana un attīstība ir plānota.


Pirms jebkurām izmaiņām IT infrastruktūrā ir nepieciešama padziļināta analīze katrai funkcijai, kuru plānots ieviest vai mainīt:

 • vai tā darbosies korekti un bez dīkstāvēm;
 • vai esošās un jaunās funkcijas netraucēs viena otras darbību;
 • kā var panākt plānoto, nepieciešamo rezultātu ar mazākiem izdevumiem.


Vienīgi iepriekšēja situācijas analīze un pārdomāts ieviešanas plāns dos pārliecību un atbildes par šiem un vairākiem citiem jautājumiem.

Pārdomāta IT infrastruktūras attīstība izslēdz tehnikas un programmatūras daudzveidību un liekus ar to saistītos izdevumus Jūsu IT infrastruktūras uzturēšanā un apkalpošanā.

IT infrastruktūras analīze

Pārbaudes laikā tiek apkopota informācija par resursu atbilstību biznesa prasībām un mērķiem, normatīvajiem aktiem un likumdošanai. 


Analīzes rezultātā klienti iegūst pārskatu par riskiem, kādi var rasties kompānijas darbībā, un ieteikumus, kā šos riskus novērst. Analīze palīdzēs saprast kā optimizēt esošos ieguldījumus un paveikt vairāk ar rīcībā esošajiem līdzekļiem, kā nodrošināt paplašināšanos un stabilu attīstību, samērīgi ar uzņēmuma augošajām vajadzībām. 


Pilnas IT infrastruktūras pārbaudes ietvaros teik veikta:

 • IT resursu pārbaude;
 • IT drošības un programmatūru pārbaude. 


Veicam arī daļēju pārbaudi, ņemot vērā uzņēmuma prioritātes.IT Monitorings

Piedāvājam savas zināšanas un resursus Jūsu IKT infrastruktūras administrēšanai un pārraudzībai. 


Izveidosim Jūsu uzņēmumam piemērotus monitoringa risinājumus, lai Jūs varētu:

 • savlaicīgi saņemt ziņojumus par esošu vai potenciālu problēmu;
 • izvairīties no dīkstāves;
 • apskatīt uzraugāmo iekārtu reāllaikā 24/7 režīmā, neatkarīgi no tās fiziskās atrašanās vietas. 

 

Visi vēsturiskie dati par iekārtām un to stāvokļiem tiek saglabāti, kas palīdz laika šķērsgriezumā izvērtēt noslodzes dinamiku un savlaicīgi paredzēt un novērst potenciālas problēmas, padarot IKT infrastruktūru elastīgāku un pakārtotu Jūsu biznesa vajadzībām.


Monitorēt ir iespējams jebko, kas ir sasniedzams tīklā. Sazinieties ar mums un kopīgi izveidosim Jūsu uzņēmumam pielāgotus monitoringa risinājumus.

Inženiertehniskie un Automatizācijas risinājumi

Mēs palīdzam izvēlēties, kā arī ierīkojam piemērotākos inženiertehniskos un automatizācijas risinājumus biznesa infrastruktūras efektīvai darbībai, pārraudzībai un kontrolei. Nodrošinām sistēmu integrāciju un nepieciešamos programmēšanas darbus, regulāru apkalpošanu, attālinātu uzraudzību, profilaktiskās apkopes darbus un dodamies izbraukuma vizītēs.
Darba laika uzskaites sistēma

Sistēmas tehniskais risinājums ļauj to nepieciešamības gadījumā ērti pārvietot no viena objekta uz otru. Vajadzīgos datus darba laika uzskaites sistēma nolasa no piekļuves kontroles sistēmas un/vai speciāliem mobilajiem GPRS termināliem un tālāk pārraida uz mākoņserveri. Mākoņserveris, savukārt, nodrošina drošu datu uzglabāšanu, plašas atskaišu veidošanas iespējas un datu eksportēšanu uz jebkurām citām sistēmām.


Darba laika uzskaites sistēmas priekšrocības:

 • fiksē un uzkrāj jebkura veida datus;
 • nodrošina dažāda veida atskaišu veidošanu un paziņojumu saņemšanu pēc Jūsu izvēlētiem parametriem;
 • iespējama integrācija ar jebkuru citu iekšēju vai ārēju sistēmu;
 • ierīkošanai vajadzīgais laiks vidēji 1-6 nedēļas (atkarīgs no risinājuma veida);
 • budžetam draudzīgas izmaksas.Industriālā automātika

Ar industriālās automātikas vadības risinājumu palīdzību ir iespējams realizēt jebkādas ieceres attiecībā uz ražošanas procesu un iekārtu darbības uzraudzību un kontroli. Uz mikrokontrolleru bāzes veidoti industriālās automātikas risinājumi paver jaunas iespējas ražošanas tehnoloģisko procesu atbalstam, efektīvai kontrolei, kā arī ražošanas procesu un to rezultātu analīzei.


Industrialās automātikas vadības risinājumi nodrošina:

 • ražošanas procesa uzraudzību atbilstoši definētiem parametriem;
 • ražošanas datu uzkrāšanu, grupēšanu un analīzi;
 • iekārtu dīkstāvju fiksēšanu un cēloņu analīzi;
 • attālinātu iekārtu vadību un pastāvīgu darbības kontroli.Ēku vadības sistēmas (BMS)

Ražošanas u.c. procesos patērētie resursi (elektroenerģija, gāze, ūdens u.tml.) mūsdienās sastāda ievērojamu daļu no ražošanas izmaksām. Tādēļ sekot līdzi resursu izmantošanas efektivitātei ir patiešām būtiski, lai varētu paredzēt un iespējami samazināt izmaksas un, protams, saimniekot arī pēc iespējas videi draudzīgi. Ar ēku vadības sistēmas jeb BMS (Building Management System) palīdzību iespējams panākt būtisku ar ēku uzturēšanu saistīto izmaksu samazinājumu, jo tā nodrošina dažādu sistēmu un iekārtu savstarpēju integrāciju, efektīvu kontroli un pārvaldību. Ar BMS ēku vadības sistēmu var aprīkot ražotnes, slimnīcas, skolas, bērnudārzus, birojus, viesnīcas, dzīvokļu ēkas, veikalus, tirdzniecības centrus, kuģus, prāmjus, lidostas utt.  


BMS risinājuma priekšrocības:

 • var nolasīt jebkura veida un vecuma skaitītāju un kontrolleru datus;
 • ne tikai uzrauga resursu patēriņu, bet arī aprēķina energoefektivitāti;
 • brīdina par normu vai uzstādīto mērījumu pārsniegšanu;
 • nodrošina detalizētus resursu patēriņa pārskatus un palīdz atklāt patēriņa tendences;
 • aprēķina enerģijas un resursu patēriņu uz saražoto produkcijas daudzumu vai uz cilvēksstundām
 • uzkrāj resursu patēriņa vēsturi;
 • nodrošina ikdienā ērti kontrolējamu ISO vides standartu prasību izpildi;
 • un, protams, palīdz ievērojami samazināt ar resursu patēriņu saistītās izmaksas.


Rādītāji, kurus varam nolasīt un atspoguļot sistēmā:

 • Elektrības patēriņš
 • Gāzes patēriņš
 • Ūdens patēriņš
 • Siltumenerģijas patēriņš
 • Ūdens temperatūras rādījumi
 • Gaisa temperatūras rādījumi
 • Gaisa kvalitātes rādījumi
 • Apkures rādījumi
 • Ventilācijas rādījumi
 • Gaisa kondicionieru rādījumi
 • Saspistā gaisa rādījumi
 • Cilvēku skaits ēkā
 • Un daudzi citi


Mēs Jums palīdzēsim:

 • veiksim sistēmas ierīkošanas darbus un nepieciešamās datu integrācijas;
 • nodrošināsim apmācību sistēmas izmantošanā;
 • nodrošināsim sistēmas tehnisko atbalstu un uzturēšanu.
Notekūdeņu attālinātās uzraudzības sistēma

Attālināta notekūdeņu kontrole ir lielisks risinājums paaugstinātu vides risku gadījumā. Pastāvīgi sekojot līdzi notekūdeņu līmenim akās no jebkuras vietas, tiek ietaupīts laiks un resursi. Izmantojot decentralizētas notekūdeņu sistēmas, pastiprināta uzmanība ir jāpievērš notekūdeņu līmeņa kontrolei akās. Lai notekūdeņu kontroles procesu mājsaimniecībām un it īpaši ražošanas uzņēmumiem padarītu ērtāku, esam izstrādājuši inovatīvu sistēmu notekūdeņu attālinātai uzraudzībai.


Notekūdeņu attālinātās sistēmas priekšrocības:

 • pastāvīga notekūdeņu līmeņa kontrole;
 • brīdinājumu saņemšana par ūdens līmeņa izmaiņām (ziņošanas intervālus nosaka klients);
 • brīdinājumu saņemšana par ūdens līmeņa novirzēm no normas (ūdens noplūde vai sasniegts kritiskais līmenis);
 • iespēja analizēt notekūdeņu līmeņa datus, lai laicīgi ieplānotu aku izsūknēšanu;
 • cilvēkresursu un laika ietaupījums.
Drošības sistēmas

Drošības sistēmu ierīkošana sniedz iespēju ērti pārraudzīt un kontrolēt uzņēmumā notiekošo, lai Jūs varat droši un pārliecinoši virzīties pretī biznesa stratēģisko mērķu sasniegšanai! Mēs veicam esošo drošības sistēmu funkcionalitātes auditu un sniedzam priekšlikumus sistēmu darbības uzlabošanai, izstrādājam drošības sistēmu projektus atbilstoši klienta vajadzībām.


Mēs projektējam, izbūvējam un ikdienā uzturam šādas drošības sistēmas:

 • videonovērošanas;
 • ugunsdrošības signalizācijas;
 • darba laika uzskaites;
 • apsardzes signalizācijas;
 • piekļuves kontroles;
 • audio apziņošanas;
 • citas (specializētie detektori, dzesēšanas sistēmas utt.).


Industriālie datu tīkli

Ražošanas nozarē ir svarīgi nodrošināt ražošanas procesu nepārtrauktību un iekārtu optimālu darbību, vienlaikus pasargājot sevi no rūpnieciskās spiegošanas riskiem. Šī iemesla dēļ nozares labā prakse ir biroja datu tīklus pilnībā atdalīt no ražošanas iekārtām nepieciešamās tīklu infrastruktūras.


Priekšrocības, ko sniedz industriālo datu tīklu izbūve:

 • uzlabota datu tīkla ātrgaita ražošanas iekārtu optimālas darbības nodrošināšanai;
 • paaugstināta datu tīkla drošība ražošanas komercnoslēpumu aizsardzībai;
 • pastāvīga datu tīkla darbība arī atsevišķu tīkla sazarojumu bojājumu gadījumā;
 • attālināta iekārtu uzraudzība un vadība.
Ārpakalpojumi

Ārpakalpojumi ir labākais veids, kā uzņēmums var deleģēt tādu biznesa atbalsta procesu norisi, kuru vadībai tam nepietiek resursu, kompetences vai laika. Mēs piedāvājam kļūt par sadarbības partneri, lai Jūs varētu attīstīt tiešo biznesa darbību. 
Biznesa pārvaldības ārpakalpojumi

Iedziļinoties klienta stratēģiskajos mērķos, uzklausot biznesa vajadzības un konsultējot par būtiskiem lēmumiem, mēs varam palīdzēt:

 • atrast piemērotāko pieeju problēmu atrisināšanai;
 • nodrošināt biznesa darbības nepārtrauktību;
 • uzraudzīt sadarbību ar pakalpojumu sniedzējiem (t.sk., piegādātāji, ēku apsaimniekotāji, tehniskā servisa nodrošinātāji u.c.);
 • risināt visus aktuālos jautājumus pie mums, jo varam būt kā centrālais atbildības punkts.


IT ārpakalpojumi

IT ārpakalpojumi ir komplekss IT pakalpojumu kopums, kā rezultātā tiek iegūta bez sarežģījumiem funkcionējoša IT infrastruktūra, par kuru nav jāsatraucas, jo tā tieši kalpo biznesa vajadzībām. Mēs varam būt labs palīgs Jūsu IT nodaļai, kas risina aktuālās problēmas.


Mēs veicam:

 • serveru uzturēšanu;
 • IT resursu vadību;
 • attālinātu datorsistēmu uzraudzību;
 • nodrošinam lietotāju palīdzības dienestu;
 • datorsistēmu darbības traucējumu novēršanu;
 • operētājsistēmu darbības uzraudzīšanu un traucējumu novēršanu;
 • programmatūras resursu vadību;
 • subkontraktoru vadību;
 • biznesa nepārtrauktības plāna un biznesa atjaunošanas plāna izstrādi un nodrošināšanu.
CostPerform uz aktivitātēm balstītai izmaksu vadībai (ABC)

Izmaksu vadība ir nozīmīgs biznesa process, ar kura palīdzību tiek plānotas un kontrolētas uzņēmuma tiešās un netiešās izmaksas, pakārtojot tās uzņēmuma procesiem, gala produktiem un stratēģijai. Uz aktivitātēm balstīta izmaksu aprēķina metode (ABC - Activity Based Costing) palīdz izprast Jūsu uzņēmuma reālo izmaksu struktūru, atrast izmaksu samazināšanas iespējas, palīdz uzlabot biznesa ienesīgumu, procesu efektivitāti un pieņemt pareizus stratēģiskos lēmumus. Nodrošina izmaksu analīzi un sadalījumu pa produktu grupām, klientiem, darbiniekiem vai piegādātājiem pēc veiktajām aktivitātēm. Tas ir ļoti efektīvs rīks uzņēmuma izmaksu optimizācijas lēmumu pieņemšanai.Jūsu ieguvumi, pielietojot ABC izmaksu analīzi:

 • Precīzāks netiešo izmaksu sadalījums un pašizmaksas aprēķins;
 • Plašākas iespējas analizēt pakalpojumu un produktu efektivitāti;
 • Iespējas analizēt izmaksas ne tikai par pakalpojumiem un produktiem, bet arī par citiem objektiem;
 • Palīdz pieņemt lēmumus par cenu politiku, biznesa virzieniem, procesu optimizāciju vai to aizvietošanu ar ārpakalpojumiem;
 • Pilnīga informācija par izmaksām dod Jums kontroli par ienākumiem.


CostPerform ir specializēts rīks izmaksu vadībai - ABC modeļu veidošanai un kontrolei. Izmantojot labāko no ABC metodoloģijas, vienlaikus piedāvā efektīvāku pieeju, kuras mērķis ir sniegt vadītājiem vienkārši izprotamu un jēgpilnu informāciju lēmumu pieņemšanai. Sniedz iespēju modelēt biznesa norisi un tā dažādos procesus - gan tiešos biznesa procesus, gan atbalstošos un uzturošos procesus - neatkarīgi no to sarežģītības.

 

Izvēloties CostPerform izmaksu vadībai, Jūs iegūsiet rīku, kas:

 • ir gudrākais un funkcionāli bagātākais no tirgū pieejamiem rīkiem, jo izstrādāts balstoties uz teoriju un pieredzi;
 • ir atvērts dažādiem datu avotiem, ērts datu eksports un imports;
 • ir lietotājiem draudzīgs;
 • ir ar iebūvētu datu validāciju, kas palīdz novērst kļūdas;
 • to var atļauties pat vidēja lieluma ražotājs, jo rīka ieviešana vienmēr atmaksājas;
 • ir praksē pierādīts, jo to ikdienā lieto medicīnas, ražošanas, banku, vairumtirdzniecības, loģistikas, apdrošināšanas, izglītības u.c. jomās visā pasaulē.


To izmanto:

standarta ABC modeļu veidošanai stratēģiskai budžeta plānošanai pārslodzes un nepietiekamas noslodzes modelēšanai risku modelēšanai un vadīšanai ražošanas un uzkrājumu plānošanai izmaiņu vadībai uz realizāciju laikā balstītai ABC modelēšanai

  


ABC modeļu veidošana 

Neierobežots objektu līmeņu skaits nodrošina ērtu un precīzu biznesa norises un dažādu procesu modelēšanu gan tiešos biznesa procesus, gan atbalstošos un uzturošos procesus, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.

Precīza izmaksu sadale

Vienkārša un pārskatāma. Dažādi pielāgojami datu skati nodrošina iespēju izsekot izmaksu plūsmu visos uzņēmuma modeļu līmeņos, un iegūt vizuālu priekšstatu un skaidru izpratni, kā patiesībā tiek tērēti resursi un kā rodas izmaksas. Atbalsta arī uz laiku balstītu izmaksu aprēķināšanas metodes (Time-driven ABC) pielietošanu un nodrošina iespēju lietotājam izstrādāt savu specifisku izmaksu kalkulēšanas metodi.

Budžeta plānošana

Nodrošina daudz precīzāku uz uzņēmuma notiekošajiem procesiem, resursiem un rezultātiem balstītu stratēģisku budžeta plānošanu.


Attīstības scenāriju modelēšana

Sniedz iespēju izveidot neskaitāmus scenārijus, apspēlējot dažādus modeļus, un novērtēt veikto izmaiņu ietekmi uz vairākiem rādītājiem, nodrošina atbalstu lēmumu pieņemšanā par nepieciešamajiem uzlabojumiem vai plānojot nākotnes attīstību.


Atskaišu veidošana

Ērtas un plašas automātisko atskaišu veidošanas iespējas, nodrošina nepieciešamo datu ērtu filtrēšanu un analīzi pa periodiem vai vienībām, kā arī rezultātu koplietošanu ar citiem lietotājiem.


Grafiska datu un resursu analīze

Viegli veidojami priekšskati nodrošina iespēju regulāri aplūkot, kontrolēt un analizēt kā izmaksu un citu rādītāju izmaiņas ietekmēs uzņēmuma resursus, procesus un jaudu. Skaidra izpratne par dažādajiem organizācijā noritošajiem procesiem un to izmaksām ir būtiska, lai spētu efektīvi veikt izmaiņas.

Biznesa programmatūras spožums un posts

Biznesa un IT mijiedarbības trūkums

Uzņēmuma vadīšana ir kā nebeidzama šaha partija. Informācijas tehnoloģijas (IT) ietekmē tās gaitu un tempu, labākajā gadījumā kļūstot par pozitīvu dzinējspēku. Šī spēka avots ir teicama sinerģija starp IT un biznesa procesu jomām uzņēmumā. Kaut gan IT darbinieku aktīva iesaistīšanās biznesa procesu analizēšanā un uzlabošanā ir apsveicama, tā diemžēl ir reti sastopama. Esmu praksē novērojis, ka daudzos uzņēmumos IT funkcijas aprobežojas ar infrastruktūras uzturēšanas tehniskajiem jautājumiem.

 


Pastāvīgā atkarība no programmētāja

Lai trūkstošo posmu biznesa un IT saiknē aizpildītu, lielākoties tiek izmantots IT un biznesa valodās runājošs programmētājs (lai viņam vienmēr laba veselība un pēc iespējas īsāki atvaļinājumi!). Alternatīva programmētāja uzturēšanai ir dažādi jau gatavi risinājumi un programmas, kas sola atvieglot vadītāja un darbinieku ikdienu, kā piemēram, risinājumi klientu vadībai, ražošanas resursu plānošanai un daudzi citi. Tomēr bieži vien liekas, ka ērtāk un lētāk būs programmētājam samaksāt par esošā bāzes programmatūras risinājuma pielāgošanu un trūkstošo moduļu piebūvēšanu. Lai gan šāds risinājums īstermiņā šķiet optimālākais, nepieciešams rūpīgi izvērtēt riskus, kas saistīti ar šādas informācijas sistēmas uzturēšanu un pārvaldīšanu ilgākā laika periodā.


Jo vienkāršāka sistēmas uzbūve, jo lielāka brīvība

Spēja ātri reaģēt un pielāgoties izmaiņām ir viens no iemesliem, kāpēc uzņēmumi pasaulē izvēlas veidot vienkāršu un ērti pārvaldāmu informācijas sistēmu arhitektūru. Šādas sistēmu arhitektūras pamatā ir katram konkrētajam biznesa procesam vai funkcijai vispiemērotākā risinājuma atlase, ieviešana un risinājumu savstarpēja integrācija. Šādā veidā uzņēmuma ikdienas darbu un attīstību vairs neietekmē vienas programmas iespējas vai trūkumi, programmētāju talants un darba izpildes ātrums, bet uzņēmuma vadības lēmumi.


Izmantojiet IT darbinieku kompetenci

Nav neviena, kas Jūsu uzņēmuma procesus pārzinātu labāk par darbiniekiem. Vadoties pēc pasaules labākās prakses, es ieteiktu par vienu no IT nodaļas vadītāja prioritātēm noteikt biznesa procesu un risku analīzi. Tieši IT nodaļai ir jāspēj izvērtēt, atlasīt un ieviest nepieciešamos risinājumus, pamatojot izvēli ar konkrētām vajadzībām biznesa procesu uzlabošanai un tālākai attīstībai. To, vai Jūsu bizness izdzīvos globālās konkurences apstākļos, lielā mērā noteiks tas, vai informācijas sistēmas pacels biznesu spārnos vai arī šos spārnus nogriezīs. Tāpēc izmantojiet iekšējos IT cilvēkresursus Jūsu biznesa izaugsmei!


Par nākotni ir jādomā jau tagad jeb ko sēsi – to pļausi

Protams, ka pārmainīt to, kas ir ilgus gadus būvēts nav viegli, it īpaši, ja ir ieguldīti lieli finanšu līdzekļi. Tomēr es vēlētos aicināt neapstāties un vienmēr meklēt piemērotākos risinājumus Jūsu uzņēmuma attīstībai! Tikai tā var nodrošināt konkurētspēju un audzēt biznesa muskuļus. Pakārtojot informācijas sistēmu arhitektūru Jūsu biznesa procesu vajadzībām, Jūs iegūsiet ikdienā viegli lietojamu un pārvaldāmu integrētu risinājumu kopumu, kas ilgtermiņā nodrošinās ne tikai Jūsu biznesa pievienotās vērtības pieaugumu, bet arī stratēģisko mērķu efektīvāku izpildi!


5 pamatlikumi Jūsu biznesa procesu nepārtrauktībai

Biznesa procesu nepārtrauktība Jūsu uzņēmuma efektivitātei

Tirgus situācija mūsdienu globalizācijas un krīžu laikmetā ir diezgan nežēlīga - Latvijas uzņēmumi un ražotāji konkurē ar visā pasaulē ražoto produkciju un piedāvātajiem pakalpojumiem. Lai šajā konkurences cīņā par patērētāja izvēli nepaliktu aiz svītras, mēs visi pastāvīgi meklējam arvien jaunus veidus, kā strādāt efektīvāk. Turpina pieaugt Lean, TOC un SixSigma popularitāte. Tas ir ļoti apsveicami, tomēr ikvienam uzņēmumam, manuprāt, vajadzētu arī regulāri pārskatīt un veikt uzlabojumus tādās jomās kā iekšējā risku vadība un ar to cieši saistītā biznesa procesu nepārtrauktība. Izstrādājot un ieviešot Jūsu uzņēmumā dzīvotspējīgus rīcības plānus galveno biznesa procesu nepārtrauktības nodrošināšanai un biznesa darbības atjaunošanai incidentu gadījumā, Jūs ar salīdzinoši nelieliem ieguldījumiem iegūsiet ne tikai uzlabojumus produktivitātē, bet arī būtisku pievienotās vērtības pieaugumu Jūsu biznesam.

 

BCP un DRP - kompleksa pieeja risku pārvaldībā

Iespējams Jūs jautāsiet, ar ko gan šie rīcības plāni viens no otra atšķiras? Biznesa nepārtrauktības plāna (angliski – business continuity plan jeb BCP) galvenais mērķis ir pastāvīga infrastruktūras uzraudzība un preventīvu darbību veikšana, lai pēc iespējas izslēgtu dažādu dīkstāvju iestāšanos un samazinātu to negatīvo ietekmi uz biznesu, ja nu dīkstāves tomēr nākas piedzīvot. Biznesa darbības atjaunošanas plāns (angliski – disaster recovery plan jeb DRP), savukārt, paredz konkrētu rīcību secību un efektīvu komunikāciju incidentu gadījumos, ar mērķi pēc iespējas ātrāk atjaunot biznesa procesu funkcionalitāti. Manuprāt, abi šie plāni lieliski viens otru papildina un veido kompleksu un pamatīgu aktivitāšu un procedūru kopumu, lai pēc iespējas mazinātu dažādu risku ietekmi uz biznesa spēju pēc iespējas efektīvāk nodrošināt ražotās preces vai sniegtos pakalpojumos solītajā laikā un apjomā.

 

Fokuss uz informācijas sistēmām

Ņemot vērā to, ka ikviena uzņēmuma darbība šodien ir lielā mērā atkarīga no neskaitāmām IT sistēmām, tad, protams, augstāk minētos plānus izstrādājot, īpaši nepieciešams padomāt par to, kā nepazaudēt biznesam kritiskus datus un nodrošināt pastāvīgu IT sistēmu darbību. Ražošanas nozarē, savukārt, papildus svarīgākajiem IT infrastruktūras mezgliem (datubāzes, aplikācijas, serveri), būtu nepieciešams kontrolēt gan ražošanas iekārtu vadības programmas, gan paša ražošanas procesa atbilstību dažādiem parametriem (spiediens, temperatūra, svars utt.). Jāmin, ka mūsdienās gan IT infrastruktūru, gan ražošanas iekārtas iespējams efektīvi uzraudzīt ar dažādu inovatīvu risinājumu palīdzību. Šie risinājumi nodrošina ne tikai uzraudzības funkciju, bet arī iespēju analizēt tendences galveno infrastruktūras mezglu/punktu darbībā, kā arī laicīgi noteikt šaurās vietas infrastruktūrā. Pastāvīgi uzraugot Jūsu biznesa procesu kritiskos punktus, Jūs par problēmām vai novirzēm no normas tiksiet brīdināti un varēsiet tās novērst pirms tās paralizēs Jūsu galveno biznesa procesu darbību, tādejādi, iespējams, arī sperot krietnu soli priekšā konkurentiem. Pie tam, ja Jums uz rokas būs pilna informācija par Jūsu biznesa procesu veiktspēju, Jūs varēsiet daudz precīzāk salāgot dažādus procesu soļus, lai kopējo biznesa procesu veiktspēju un caurlaidību padarītu vēl efektīvāku.


Galvenās vadlīnijas jeb pamatlikumi biznesa nepārtrauktības plāna un rīcības plāna incidentu gadījumā izstrādei un ieviešanai ir kopīgi:


Caur biznesa nepārtrauktību uz augstāku uzņēmuma pievienoto vērtību

Es patiešām aicinu ikvienu augstākā un vidējā līmeņa vadītāju aizdomāties par to, cik Jūsu uzņēmumam izmaksā galveno biznesa procesu dīkstāves, ko bieži rada pat tādi vienkārši atgadījumi kā interneta piekļuves pārrāvumi vai ražošanas iekārtu, IT infrastruktūras, kases aparātu vai citu biznesam svarīgu iekārtu darbības traucējumi. Biznesa nepārtrauktības nodrošināšanai, manuprāt, būtu jābūt vienai no uzņēmuma vadības prioritātēm, pie tam ne tikai uz papīra vai, tā teikt, “ķeksīša pēc.” Lai iepriekš minētie rīcības plāni dotu vēlamo rezultātu, tie ir regulāri jātestē, jālabo un jāpapildina, lai tie nezaudētu savu aktualitāti mainoties un attīstoties Jūsu biznesa procesiem. Ilgtermiņā veidojot un uzturot uzņēmumā biznesa procesu nepārtrauktības stratēģiju, augs ne tikai Jūsu konkurētspēja, bet arī uzņēmuma pievienotā vērtība. Redzot, ka Jūs mērķtiecīgi strādājat, lai izslēgtu dažādus iekšējos riskus un nodrošinātu pastāvīgu pakalpojumu pieejamību un saražoto preču plūsmu, augs Jūsu uzņēmuma vērtība gan Jūsu darbinieku, gan arī sadarbības partneru acīs.


Iekšējo risku un biznesa procesu šauro punktu regulāra analīze un novēršana ir labs dzinējspēks nepārtrauktai attīstībai un izaugsmei! Lai Jums izdodas!

3 soļi līdz spēcīgākai mijiedarbībai starp biznesa un IT jomām uzņēmumā

Dinamisku un uzņēmuma izaugsmi spēcinošu saikni starp cilvēkiem, biznesa procesiem un programmām nav iespējams iegūt dažu dienu laikā. Lai spēcīga biznesa un IT mijiedarbība nestu augļus, nepieciešams pastāvīgi iedziļināties uzņēmuma biznesa procesos, meklēt vājos punktus datu/informācijas plūsmā un piemeklēt tiem atbilstošākos risinājumus. Piedāvājam 3 soļus, kā veidot uzņēmuma izaugsmi veicinošu saikni starp cilvēkiem, biznesa procesiem un programmām.

 


1. Atrodiet savu “efektologu” jeb efektivitātes dzinējspēku

Lai veidotu spēcīgu “tiltu” starp biznesu un IT, pirmkārt, Jums ir jāatrod kāds, kam patīk analizēt, un meklēt veidus, kā visiem kopā strādāt labāk un ātrāk. Paraugieties apkārt – vienam tas var būt prasmīgs un inovatīvs IT vadītājs, citam biznesa analītiķis vai kvalitātes vadītājs. Meklējiet degsmi, neatlaidību un biznesa analītisko domāšanu, kas ir būtiskas īpašības, lai spētu uzdot pareizos jautājumos, saskatītu īstās cēloņu-seku sakarības un zinātu pareizo virzienu, kur meklēt risinājumu. Ja neredzat piemērotus kandidātus uzņēmuma iekšienē, pamēģiniet piesaistīt resursus no ārpuses. Sāciet kaut ar vienu nelielu efektivitātes uzlabojumu mēnesī, un ilgtermiņā iegūsiet gan saliedētāku un lojālāku kolektīvu, gan pieaugošu uzņēmuma pievienoto vērtību!


2. Iegūstiet izpratni par informācijas plūsmu Jūsu uzņēmumā

Jūsu izvēlētajam kandidātam uzticiet parunāties un uzklausīt vidējā un operatīvā līmeņa vadītājus (M un M-1), lai padziļināti izprastu, kā notiek darbs gan viena procesa/funkcijas ietvaros, gan starp vairākām nodaļām/biznesa funkcijām. Galvenais uzdevums ir iegūt skaidru priekšstatu par to, kā informācija jeb datu plūsma pašreiz pārvietojas pa Jūsu infrastruktūru – kur notiek kavēšanās, kur pietrūkst datu utml. Veicot esošās situācijas analīzi, varēsiet daudz precīzāk uzburt vīziju par to, kā Jūsu informācijas sistēmām vajadzētu darboties nākotnē. Bet ar ko labāk sākt? Rūpīgi izvērtējiet, tieši kuru datu operatīvas plūsmas nodrošināšana uzņēmumam sniegs pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību. Sastādiet prioritāšu sarakstu un ķerieties pie darba!

3. Piemeklējiet Jūsu vajadzībām atbilstošāko datu automatizācijas risinājumu

Lai problēmas risinājums nestu gaidīto rezultātu, rekomendēju pavadīt pietiekami daudz laika, lai izprastu patiesos problēmas cēloņus. Sāciet ar jautājumiem, kas norādīs uz galvenajām problēmām un jomām, kurās uzlabojumi sniegs vislielāko atdevi, piemēram:
 • Cik efektīva ir pašreiz izmantotā programmatūra un procesu izpilde tajā?
 • Vai konkrētā problēma ir cilvēka nekompetences/kompetences rezultāts?
 • Cik efektīva ir dažādu programmatūru savstarpējā mijiedarbība?
 • Cik efektīvi esošā programmatūra atbalsta lietotāju prasības un procesus?


Izprotot īstos problēmu cēloņus, Jūs uzzināsiet, kuriem kritērijiem un prasībām jāpievērš īpaša uzmanība, lai no plašā datu automatizācijas risinājumu klāsta izvēlētos tieši Jūsu uzņēmuma konkrētajām vajadzībām un procesiem atbilstošākos risinājumus! Rekomendēju atturēties no kārdinājuma izvēlēties vienu iespaidīgu datu automatizācijas risinājumu kā atbildi uz visām biznesa procesu problēmām. Rezultātā lielākoties iegūsiet smagnēju risinājumu, no kura iespējām visticamāk izmantosiet tikai dažus procentus. Savukārt, izmantojot vairākus specializētus datu automatizācijas risinājumus un tos savstarpēji integrējot, Jūs iegūsiet viegli pārvaldāmu informācijas sistēmu, kas nodrošinās iespēju saglabāt biznesa konkurētspēju arī pašreiz tik ļoti mainīgās biznesa vides apstākļos.

Lai Jums izdodas!

3 ieteikumi, kurus ir vērts ņemt vērā, pirms izmantot Wi-Fi darba vajadzībām


Pēdējā laikā turpina pieaugt to gadījumu skaits, kad, piekļūstot internetam izmantojot publiskos Wi-Fi piekļuves punktus, noplūst konfidenciāla uzņēmuma informācija. Tādēļ ieteicams būt īpaši piesardzīgiem uzsākot darbu tiešsaistē izmantojot nepazīstamu vai neuzticamu tīklu (piemēram, bezmaksas Wi-Fi vietējā kafejnīcā, lidostā vai citās publiskās vietās). Šāda veida savienojumā var tikt uzraudzīta visa Jūsu datplūsma, kas var saturēt gan Jūsu personīgo, gan uzņēmuma informāciju.


Lai Jūsu darba informācija būtu drošībā, aicinām ievērot šādus ieteikumus:

1. Pēc iespējas izvairieties no publisko Wi-Fi piekļuves punktu izmantošanas, it īpaši izmantojot uzņēmuma iekārtu (viedtālruni, planšetdatoru u.c.). Jūsu uzņēmumam svarīgu informāciju iespējams zaudēt arī tad, ja Jūsu personīgā iekārta ir konfigurēta darba datu pārlūkošanai (piemēram, e-pastu sūtīšanai un saņemšanai)2. Ja tomēr nepieciešams piekļūt darba informācijai ārpus biroja, izmantojiet tikai tādus savienojumus, kas būs drošāki pret datu pārtveršanu – VPN ar vismaz 2 līmeņu autentifikāciju vai mobilo operatoru piedāvāto mobilā interneta savienojumu (LTE/3G/4G).


3. Alternatīva iepriekšējam punktam ir mobilo ierīču drošības pārvaldības risinājumu iegāde un izmantošana Jūsu uzņēmuma vajadzībām. Par šiem risinājumiem detalizēti varēs pastāstīt Jūsu uzņēmuma IT speciālisti.


Ja Jūs tomēr pieslēdzaties publiski pieejamam WiFi piekļuves punktam, nekādā gadījumā neakceptējiet jebkāda veida izmaiņu pieprasījumus, kas var parādīties uz Jūsu iekārtas ekrāna! Atsakiet tos („Cancel”) – visdrīzāk tas ir datu pārtveršanas mēģinājums.

Uz doto mirkli šī ir lielākā iespējamā ievainojamība saistībā ar uzņēmuma datu zuduma iespējām, kas spēj vairākas reizes samazināt kopējo drošības politiku uzņēmumos, pat, ja pārējās (iekšējās) drošības politikas un procedūras ir augstā līmenī.


Pabrīdiniet par to savus darbiniekus un kolēģus un pārliecinieties, ka publisko Wi-Fi piekļuves punktu izmantošanas vadlīnijas ir atrunātas arī uzņēmuma datu drošības procedūrās!

10 pazīmes, kas liecina par kārtību Tava uzņēmuma IT saimniecībā


Tik izcilam vadītājam kā Tu, ne vienmēr ir jāiedziļinās visos sīkumos par un ap uzņēmuma IT infrastruktūru. Tomēr ir dažas globālas un būtiskas lietas, kam uzmanība tomēr ir jāpievērš. Domājot par Tavu sirdsmieru, esam apkopojuši, mūsuprāt, svarīgākās pazīmes, kas liecina par kārtību ikviena uzņēmuma IT saimniecībā. Uztaisi tasīti kafijas un ieskaties!


Tava uzņēmuma IT stratēģiju un ikgadējo budžetu nosaka nospraustie biznesa mērķi. IT stratēģijas ietvaros ieviestie IT projekti vai risinājumi nerada haosu citu sistēmu/aplikāciju darbībā.


No IT speciālistiem Tu vēl neesi dzirdējis vārdus: “To nevar izdarīt” vai “Es nezinu.” Ikreiz, kad nepieciešamas izmaiņas aplikācijās vai jāīsteno kāda ar IT saistīta iecere, Tevi informē par to, kā un cik ātri to var izdarīt, kā arī, cik tas maksās.


Tevi nebiedē ziņa par biroju ēkai tuvojošos meteorītu, jo Tu zini, ka biznesa darbību varēs atjaunot. Par to, kā rīkoties lielāku un mazāku ķibeļu gadījumā, vēsta Tava uzņēmuma rīcības plāns kritiskos gadījumos(Disaster recovery plan).


Kritiskie biznesa procesi Tavā uzņēmumā norit bez biežām dīkstāvēm un ilgstošiem pārtraukumiem. Ķibeles gadās tikai dažas reizes gadā un parasti tikai ap pilnmēness laiku. Tomēr tu vienmēr saglabā mieru, jo šādiem gadījumiem ir paredzēts biznesa nepārtrauktības plāns (Business continuity plan).


Tu uzreiz saņem brīdinājuma īsziņu pēc kritiskiem biznesa funkciju pārtraukumiem, bet nedaudz vēlāk arī atskaiti par incidentu cēloņiem un tiec informēts par to, kas tiks darīts, lai šādas vai līdzīgas problēmas neatkārtotos.


Ja arī kādam kādreiz gadās izdzēst vai zaudēt kādu vairāk vai mazāk kritisku informāciju, Tu neesi dzirdējis/-usi par gadījumiem, kad nav bijis iespējams šos datus atjaunot.


Tu zini, ka visa informācija par Tava uzņēmuma IT infrastruktūru un izmaiņām tajā tiek dokumentēta, tāpēc esi drošs/-a, ka vajadzības gadījumā rūpes par infrastruktūru varēs pārņemt arī kāds cits speciālists.


Reizi gadā IT speciālisti Tevi iepazīstina ar iekšējā IT audita rezultātiem, tādēļ Tu droši vari teikt, ka esošā infrastruktūra un sistēmas atbilst pašreizējām biznesa vajadzībām. Ja arī ir kādi trūkumi –tie drīz tiks novērsti.


Sūdzības no darbiniekiem par to, ka IT problēmas netiek savlaicīgi risinātas, Tu dzirdi ļoti reti. Ja arī pa kādai gadās, tad skaidrojums ir vienkāršs – vispirms tiek risinātas problēmas, kas ietekmē biznesa procesus un traucē darbam, bet visas pārējās – pēc tam.


Tavi IT speciālisti ik pa laikam veic darbinieku apmācības par dažādām datu drošības tēmām. Arī tu esi dzirdējis par to, kādai jābūt drošai parolei, kas ir sociālā inženierija un kāpēc labāk neveikt internetbankas maksājumus izmantojot vietējās kafejnīcas wi-fi.

 

Ja Tavs uzņēmums atbilst visām 10 pazīmēm, apsveicam! Turpini mierīgi malkot kafiju. Ja tomēr šur tur kaut kas pietrūkst – varbūt ir vērts uz tasīti kafijas uzaicināt arī Tava uzņēmuma IT vadītāju?

10 faktori uzņēmuma efektivitātes novērtēšanai


Efektivitāte ir daudzslāņains un subjektīvs jēdziens. Tā ietver sevī daudz vairāk par finanšu rādītājiem un pieprasa pamatīgu iedziļināšanos, jo ikviena uzņēmuma situācija ir unikāla. Tikai katrs vadītājs pats var vislabāk izjust un noteikt, ko, kā un cik bieži mērīt, lai iegūtu rezultātu, kas visprecīzāk raksturos konkrēto uzņēmumu un objektīvi norādīs gan uz stiprajām pusēm, gan trūkumiem, ko nepieciešams novērst. Lai iegūtu pilnvērtīgu uzņēmuma efektivitātes novērtējumu, iesaku tajā iekļaut un rūpīgi apsvērt visus desmit turpinājumā minētos faktorus.

Stratēģija


 • Vai Jūsu uzņēmumā arī zemāka līmeņa darbinieki apzinās savu lomu uzņēmuma kopējās stratēģijas īstenošanā?
 • Vai Jūsu darbinieki zina, cik tuvu vai tālu Jūsu uzņēmums ir līdz stratēģisko mērķu sasniegšanai?
 • Vai Jūsu uzņēmuma stratēģiskie uzstādījumi un mērķi tiek atspoguļoti uzņēmuma apmaksas sistēmā?
Uzņēmuma stratēģija ir labs pamats tā veiksmīgai darbībai. Tomēr ikvienam vadītājam būtu kritiski jāizvērtē, vai darbinieki arī ārpus vadības līmeņa šo stratēģiju izprot vienlīdz labi un jūtas līdzatbildīgi tās īstenošanā. Ikviena stratēģija un ilgtermiņa mērķu izvirzīšana dos daudz labāku rezultātu, ja par tiem komunicēs visos uzņēmuma līmeņos un to izpildei ikdienā varēs sekot līdzi ne tikai vadītāji, bet arī paši darbinieki. Stratēģija var nebūt perfekti izstrādāta, bet, ja to izcili pārvaldīsiet, rezultāti būs!

Vadība


 • Vai uzņēmums Jūsu vadībā ir spējis attīstīties un sasniegt uzstādītos mērķus?
 • Vai Jūs kā vadītājs esat informēts par to, kāda ir faktiskā situācija uzņēmumā un ar kādām problēmām Jūsu uzņēmums šobrīd saskaras?
 • Vai Jūs esat savas komandas līderis un komanda Jums uzticas?
Viens no uzņēmuma vadības uzdevumiem ir arī izvēlēties un sakomplektēt uzņēmuma iekšējajai kultūrai, vērtībām un uzstādītajai stratēģijai pēc iespējas atbilstošāku komandu. Tomēr visvairāk jāraugās, lai potenciālā darbinieka īpašības precīzi atbilstu kompetencēm, kas nepieciešamas konkrēto darba pienākumu vai procesu izpildei. Būtiski ir arī regulāri pārliecināties par to, ka atbildība un uzdevumi tiek deleģēti tālāk komandas iekšienē un darbiniekiem tiek nodrošināts vajadzīgais vadības atbalsts pienākumu veikšanai.

Darbinieki


 • Vai Jūsu darbinieki regulāri nāk pie Jums ar priekšlikumiem darba ikdienas uzlabošanai, un vai Jūs tos arī uzklausāt un palīdzat ieviest?
 • Vai Jūs kā vadītājs atbalstāt un veicināt darbinieku profesionālo attīstību un motivējat komandu arī personīgajai izaugsmei?
 • Vai Jūsu darbinieki jūtas līdzatbildīgi par uzņēmuma nākotni un ir lepni par iespēju strādāt pie Jums?
Ikviens uzņēmums ir tik spēcīgs, cik tāda ir uzņēmuma komanda – darbinieki. Tomēr ir jāatceras, ka ietekmēt darbinieku izvēli – strādāt ar 60 vai 120% atdevi - ar spēku nevar. Tomēr var un vajag darbiniekus atbilstoši motivēt un kultivēt gan komandas, gan ikviena darbinieka entuziasmu par uzņēmuma labā paveikto. Regulāri pievēršot uzmanību komandas iekšējam klimatam un noskaņojumam, iespējams savlaicīgi pamanīt un vērst par labu dažādas nianses un varbūt pat novērst neapmierinātību, pirms tā atspoguļojas uzņēmuma finanšu rādītājos.

Iekšējie uzņēmuma standarti


 • Vai Jūsu darbinieki spēj patstāvīgi nodrošināt vajadzīgos rezultātus arī vadības prombūtnes laikā?
 • Vai Jūsu uzņēmumā jauns vai rotējošs darbinieks spēj pietiekami ātrā laikā pilnvērtīgi iekļauties jaunajā darba ritmā, nodrošinot ikviena darbinieka aizvietojamību nepieciešamības gadījumā?
 • Vai, salīdzinot ar konkurentiem, Jūsu uzņēmums ir pietiekami elastīgs un gatavs ātri īstenot jebkādas pārmaiņas?
Darbinieki var kvalitatīvi pildīt pienākumus, ja visiem ir vienlīdz skaidras galvenās vadlīnijas par uzņēmuma iekšējiem standartiem un procesiem, kas rada zināmu kārtību un visiem atvieglo ikdienas darbu. Neatkarīgi no tā, vai tiek izmantotas elektroniski aizpildāmas formas, procedūras vai procesu kartes, galvenais ir panākt, ka darbinieki tās pārzina, iegūst priekšstatu par dažādu procesu mijiedarbību un prot šo informāciju pielietot gan risinot problemātiskas situācijas, gan veicot ikdienas darba pienākumus.

Izmaiņu vadība


 • Vai Jūsu darbinieki izrāda pretestību vai neapmierinātību, kas saistīta ar izmaiņu ieviešanu?
 • Vai izmaiņu ieviešana ir regulārs un dabisks process Jūsu uzņēmumā?
 • Vai Jūsu uzņēmuma izmaiņu vadības process ir kontrolēts un pārvaldīts tā, lai Jūs spētu realizēt jaunu ideju pēc iespējas īsākā laikā?
Mūsdienu globālās konkurences apstākļos, spēja pielāgoties un mobilizēt resursus dažādām izmaiņām un tās pēc iespējas ātrāk ieviest bieži vien nosaka to, kurš uzņēmums strādās ar peļņu un kurš nē. Liela loma jebkuru izmaiņu ieviešanā ir darbinieku atsaucībai vai, gluži otrādi, pretestībai šādām izmaiņām.

Klienti


 • Vai Jūsu uzņēmumam izdodas veidot ilgtermiņa attiecības ar klientiem un nodrošināt to, ka klienti pie Jums atgriežas regulāri?
 • Vai Jūsu uzņēmums spētu nodrošināt stabilu darbību arī tad, ja Jūsu lielākais klients pēkšņi pārtrauktu sadarbību?
 • Vai Jūsu klienti stāsta citiem par Jūsu savstarpējo sadarbību un rekomendē Jūs?
Entuziasma pārpilni darbinieki, kuri lieliski pārzina uzņēma iekšējos procesus un kārtību, iepriecinās ikvienu klientu. Tomēr ir vērts ieguldīt pūles, lai klientus padarītu ne tikai apmierinātus, bet arī lojālus uzņēmumam / zīmolam. Apmierināts klients iegādāsies uzņēmuma produktus vai izmantos pakalpojumus regulāri, tomēr, ja klients būs arī lojāls, tad pavisam drīz viņa piemēram sekos gan viņa ģimenes locekļi, gan draugi un paziņas.

Piegādātāji


 • Vai Jūs apmierina Jūsu uzņēmuma piegādātāju sadarbības principi un nosacījumi?
 • Vai Jūsu uzņēmuma piegādātāji ir atsaucīgi un elastīgi nestandarta situācijās?
 • Vai Jūsu piegādātāji izrāda interesi un iesaistās Jūsu uzņēmuma produktu vai pakalpojumu attīstības un inovāciju projektos, kā arī sniedz atbalstu to īstenošanā?
Lai klienti būtu apmierināti, būtiska loma ir arī piegādātājiem. Vienmēr rūpīgi nepieciešams izvērtēt vai piegādātāju standarti un principi sakrīt ar tiem, kādus paši vēlaties nodrošināt saviem klientiem. Ikdienā kontrolējot savus piegādātājus un to, cik bieži viņi izpilda vai neizpilda savus solījumus, iegūstiet ne tikai augstākus apmierinātības rādītājus, bet arī celsiet sava uzņēmuma vērtību darbinieku un piegādātāju acīs.

Iekšējā komunikācijas aprite


 • Vai Jūsu uzņēmumā iespējams ātri apziņot visus darbiniekus par ikdienišķām izmaiņām un nodrošināt to, ka tās tiek īstenotas?
 • Vai visos Jūsu uzņēmuma līmeņos iespējams ātri saņemt atgriezenisko saiti par jebkuru ikdienišķu izmaiņu radītām problēmām?
 • Vai Jūsu uzņēmumā jebkuri problēmu pieteikumi tiek strukturēti un risināti atbilstoši uzņēmuma biznesa procesu prioritātēm?
Ikvienā uzņēmumā ir svarīgi nodrošināt draudzīgu un atvērtu vidu gan horizontālai, gan vertikālai komunikācijai. Uzmanība ir jāpievērš ne tikai tam, cik ātri iespējams informēt darbiniekus un iegūt no tiem nepieciešamo atgriezenisko saiti, bet arī - kāda ir komunikācijas kvalitāte. Ja starp darbiniekiem un uzņēmuma vadību nevalda savstarpēja uzticēšanās, darbinieku atklātu un patiesu viedokli var nākties dzirdēt reti.Jo sasniedzamāka un atvērtāka būs uzņēmuma vadība, jo vairāk iespēju būs uzņēmumam pilnveidoties un savlaicīgi novērst dažādus šķēršļus veiksmīgai darbībai.

Informācijas sistēmas


 • Vai Jūsu darbiniekiem ir pastāvīgi pieejami reālā laika dati un informācija darba pienākumu veikšanai?
 • Vai Jūsu uzņēmuma informācijas sistēmas atbalsta biznesa procesu norisi uzņēmumā?
 • Vai Jūsu uzņēmuma informācijas sistēmu uzbūve ir pietiekami elastīga, lai varētu nodrošināt to ātru pielāgošanu nepieciešamības gadījumā?
Dažāda veida informācijas sistēmas ik dienu atvieglo mūsu darba ikdienu, tomēr bieži vien vajadzīgie dati par faktisko situāciju uzņēmumā nav pieejami brīdī, kad jāpieņem svarīgi lēmumi. Pie tam, jo vairāk dažādu sistēmu, jo vairāk uzmanības jāpievērš arī tam, cik ātri iespējams atjaunot šo sistēmu funkcionalitāti incidentu gadījumā, lai uzņēmuma dīkstāve būtu pēc iespējas minimāla. Jo vienkāršākas un elastīgākas būs informācijas sistēmas, jo veiksmīgāk spēsiet izmantot jebkuras pārmaiņas uzņēmuma konkurētspējas stiprināšanai.

Kvalitāte


 • Vai Jūsu uzņēmumā tiek bieži saņemtas sūdzības no klientiem par nekvalitatīvu produktu / pakalpojumu?
 • Vai Jūsu uzņēmumā darbojas kvalitātes pārvaldības sistēma, kas paredz pastāvīgu darbu pie kvalitātes uzlabošanas?
 • Vai Jūsu uzņēmumā ir izstrādāta sistēma, kā darbinieki var kontrolēt cits cita darba kvalitāti un rezultātu un ziņot par neatbilstībām?
Nemainīgas produktu vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana mainīgos biznesa apstākļos ir izaicinājums ikvienam uzņēmumam. Kļūdīties var ikviens, arī visdārgākā tehnika mēdz apstāties. Tomēr, konstatējot kvalitātes problēmas, ir būtiski novērst to cēloņus un ieviest atbilstošas korekcijas, lai nepieļautu kļūdu atkārtošanos. Vislabāko rezultātu, protams, iespējams iegūt pastāvīgi strādājot pie produktu vai pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, negaidot to brīdi, kad problēma tiks konstatēta.SIA Eddi ir biznesa tehnoloģiju kompānija, dibināta 1996.gadā. Liekot lietā gadiem uzkrāto pieredzi un zināšanas par IT un biznesa mijiedarbību, palīdzam uzņēmumiem biznesa procesu modelēšanas, programmēšanas, inženiertehniskajās un komunikāciju tehnloģiju jomās.

Ar katru klientu sadarbojamies individuāli, izvērtējam un atlasām risinājumus, kas ir piemēroti konkrētajam uzņēmumam. Lai tehnoloģijas pielāgojas biznesam, nevis otrādi. Spējam vienlaikus pārredzēt IT infrastruktūrā notiekošo un analizēt, kas notiek biznesa IT līmeņos.

Aicinām savai komandai pievienoties cilvēkus, kuri ir uzticami, atvērti, komunikabli un vēlas pilnveidoties. Ja Tev kāda no zemāk pieejamajām pozīcijām šķiet saistoša, pievienojies mūsu komandai. Sūti CV un motivācijas vēstuli uz eddi@eddi.lv


Šobrīd aktuālās vakances: 


PHP programmētājs

PHP programmētājs